Psychotherapie voor kinderen, jongeren en hun gezin

Ondersteuning kan op meerdere manieren

Individuele psychotherapie voor kinderen

In deze vorm van psychotherapie wordt hoofdzakelijk individueel gewerkt met een kind. Samen met de therapeut wordt er gezocht naar oplossingen in relatie tot hun vele contexten en op een manier die aansluit bij hun leefwereld: met spel, verhalen, creatieve technieken, enz. Vandaar dat deze therapievorm soms ook speltherapie wordt genoemd. Er wordt uiteraard ook gewerkt met de ruimere context, zoals ouders, gezin, school, huisarts… 

 

Individuele psychotherapie voor jongeren

Problemen zijn vaak sterk ingebed in relatie tot de leefwereld van jongeren: school, hobbies, gezin, vriendengroep...In de gezamenlijke zoektocht naar verandering houden we rekening met deze contexten en met de vele mogelijke relationele invloeden. We vertrekken ook vanuit de krachten en sterktes en gaan dit samen met de jongeren in kaart brengen .

 

Gezinstherapie

Gezinstherapie kan zowel met het ganse als met een deel van het gezin. Wanneer persoonlijke moeilijkheden een invloed hebben op de onderlinge relaties in uw gezin, en indien er de wens leeft om hierin te groeien, kan er samen gekeken worden naar wat jullie van elkaar hierin nodig hebben. De therapeut maakt ruimte voor ieders beleving en bevordert het onderling contact. Er wordt hierbij veel belang gehecht aan de sterke kanten van uw gezin. 


 

Opvoedingsondersteuning

Iedereen leert maar pas ouder zijn doorheen het contact met zijn of haar kind. Elke ouder heeft hier wel eens vragen bij of kan tijdelijk vast komen te zitten in de aanpak van de opvoeding. Een aantal gesprekken zijn dan vaak voldoende om terug een eigen weg te vinden. Soms vragen bepaalde problematieken (vb. ADHD) of levensfases (gezinsveranderingen, puberteit) extra ondersteuning en kan er samen met de therapeut gezocht worden naar een goede opvoedingsstrategie voor dergelijke specifieke uitdagingen.

 

Soms is psychotherapie alleen niet voldoende en is het aangewezen om een kinderpsychiater in te schakelen. Dit wordt dan steeds samen met u besproken. We werken samen met verschillende kinderpsychiaters in het Leuvense. 

Mogelijke hulpvragen

Emotionele problemen - depressie, angsten, woedeaanvallen, zelfvertrouwen, geblokkeerd zijn, …

Verwerkingsmoeilijkheden - van trauma, verlies, handicap, echtscheiding, verhuis, andere school, geboorte broer of zus, …

Opvoedingsondersteuning - bij eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, adolescentieproblemen, …

Opvoedingsmoeilijkheden - hanteren van moeilijk gedrag, nieuw samengesteld gezin, pleeggezin, adoptie, …

Gedragsmoeilijkheden - problemen met gezag, leermoeilijkheden op school, schoolweigering, sociale angst, pesten of gepest worden, agressief gedrag, liegen, …

Ontwikkelingsproblemen - schoolrijpheid, vertraagde of dysharmonische ontwikkeling, ADHD, autisme, ...

Lichamelijke klachten zonder medische verklaring

Baby-moederproblemen - borstvoeding, huilbaby’s, baby-blues, temperamentsverschillen, moeilijkere hechting, …

Problemen rond hechting

...