Psychotherapie

Liraz herbergt een team dat zich richt op kinderen en jongeren en hun gezin, en een team dat zich richt op volwassenen en ouderen

Wat is psychotherapie?

In psychotherapie wordt getracht een veilige ruimte te scheppen waarbinnen gevoelens, gedachten en gedrag samen kunnen onderzocht worden. We kijken op een respectvolle manier naar de dingen waar u op botst en hoe deze problemen invloed hebben op u en uw omgeving. Samen gaan we op zoek naar mogelijke betekenissen van het probleem. We kijken daarbij ook naar de context waarin u leeft en uw levensgeschiedenis. Zo krijgt u meer voeling met de betekenis van uw gedrag en gevoelens en kan u geleidelijk aan opschuiven in de richting van meer aanvaarding, meer vrijheid, meer zelfwaarde. De therapeut stimuleert en begeleidt het zelfonderzoek, afgestemd op uw ritme en grenzen. Het doel van de therapie is dat u terug meer geesteskracht en keuzevrijheid voelt ten aanzien van uw dagelijkse problemen, dat het zelfhelend vermogen hersteld wordt, dat interacties in relaties terug veilig voelen en dat u uiteindelijk zonder therapeut uw weg verder kan vormgeven.

Wat mag ik verwachten van een eerste gesprek?

Het eerste gesprek is vooral een wederzijdse kennismaking. Uw hulpvraag en verwachtingen worden verkend en u maakt kennis met onze manier van werken. In gezamenlijk overleg kan gekozen worden voor verdere begeleiding of een geschikte doorverwijzing. Indien wenselijk kunnen verschillende vormen van therapie gecombineerd worden bij verschillende therapeuten, zoals de combinatie van individuele therapie, partnerrelatietherapie, gezinsbegeleiding, enz.

Tarieven

Voor een sessie individuele psychotherapie (50 min) betaalt u overdag 65 euro; na 18u en in het weekend rekenen we 70 euro aan. 

Een sessie relatietherapie of gezinstherapie neemt doorgaans meer tijd in beslag en is overdag 80 euro (60 min) en 90 euro na 18u.

Indien er om inhoudelijke redenen een sessie van 90 minuten dient te worden gepland kost dit 115 euro overdag, en 120 euro na 18u. 

Indien in onderlinge afspraak afgeweken wordt van de gangbare sessieduur wordt het tarief evenredig aangepast. Enkele therapeuten binnen ons team hanteren hun eigen tarifering. Bespreek dit met uw therapeut als u hier vragen over heeft.

We bieden geen psychodiagnostische onderzoeken meer aan binnen onze praktijk.

Psychologen en pedagogen vallen tot nog toe niet onder de RIZIV-bepalingen. Toch voorzien ziekenfondsen voor jongeren onder de 26 jaar een (gedeeltelijke) terugbetaling. Ook voor volwassenen zijn er sommige ziekenfondsen die een vorm van terugbetaling voorzien, of u heeft mogelijks een verzekering die de tarieven dekt. Voor meer informatie contacteert u best uw ziekenfonds.

Studenten van de UCLL en van de KUL komen soms in aanmerking voor terugbetaling via de studentenvoorziening. Neem hiervoor contact op met de sociale dienst van de onderwijsinstelling.

Gezien we een zelfstandig gevestigde groepspraktijk zijn en niet werken op basis van subsidies, kunnen we geen vermindering toepassen van onze tarieven. Indien onze tarieven financieel niet haalbaar zijn kan u voor psychotherapie terecht in een CGG (centrum geestelijke gezondheidszorg). 

Annuleren van afspraken

Volgende afspraken worden op het einde van iedere sessie gemaakt in samenspraak met de therapeut. Indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen, kan u die annuleren door te bellen naar het persoonlijk nummer van uw therapeut, of door op het persoonlijke mailadres te mailen. Afspraken die minder dan 48u voor de afspraak werden geannuleerd worden gefactureerd. Niet nageleefde afspraken worden gefactureerd. 

Wat is de duur en frequentie van een therapie?

In de eerste gesprekken wordt de duur en frequentie van de therapie met u besproken. In de loop van de therapie kan echter blijken dat het wenselijk is om langer door te gaan of om sneller af te ronden. De duur van psychotherapie varieert over het algemeen van enkele maanden tot enkele jaren. Het verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de aard van uw problemen, van uw wensen en mogelijkheden en van het therapeutisch proces. Meestal worden wekelijkse sessies gepland, maar in samenspraak kan dit soms ook meer of minder frequent.

Wanneer en hoe eindigt de therapie?

Meestal besluiten cliënt en psychotherapeut in overleg wanneer de therapie stopt. Bij het beëindigen van therapie worden dan nog één of meerdere afrondende gesprekken gepland, om terug te blikken op de samenwerking en om afscheid te nemen van elkaar. 

Belangrijke web-links

Voor meer info verwijzen we u naar onderstaande links:

 

De wet geestelijke gezondheidsberoepen: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/geestelijke-gezondheidszorgberoepen 

 

Deontologische code psychologen:

https://www.compsy.be/nl/deontologie-wetgeving 

 

Psychologencommissie:

https://www.compsy.be/nl/